REGULAMIN USŁUGI

Cześć, poznajmy się!

WSTĘP

Cześć, witaj na stronie lavolegal.pl (“Kancelaria”). Prezentowany tu regulamin ma nam pomóc w jak najlepszym i jak najsprawniejszym udzieleniu pomocy prawnej w Twojej sprawie. Dla uproszczenia odbioru niezależnie od tego czy jesteś osobą fizyczną czy reprezentujesz jakąś organizację będziemy nazywać Cię w niniejszym dokumencie “Klientem”. Prosimy o zapoznanie się z całą treścią regulaminu – jest to dla nas bardzo ważne i na pewno ułatwi nam współpracę

To są nasze dane – jeżeli masz jakieś pytania daj znać! Postaramy się pomóc w każdym Twoim problemie

DANE KANCELARII

Na początku musimy powiedzieć Ci, że ninieszy regulamin obowiązuje w zakresie korzystania z usług założycieli Kancelarii LAVO – adwokat Natalię Szabatowską (LAVO Kancelaria Adwokacka Adwokat Natalia Szabatowska, ul. Stefana Batorego 11B, 37-100 Łańcut) oraz adw. Igora Sumara (LAVO Kancelaria Adwokacka Igor Sumara, ul. Na wzgórzu 13, 32-087 Pękowice). Kontakt z nami jest możliwy pod adresem: biuro@lavolegal.pl

To nasze usługi – zobacz co możemy dla Ciebie zrobić

USŁUGI

Kancelaria, świadczy na rzecz Klientów pomoc prawną, która polega w szczególności na:

 • analizie problemu prawnego i udzieleniu porady prawnej;
 • przygotowaniu pisma procesowego;
 • przygotowaniu opinii prawnej;
 • przygotowaniu umowy, regulaminu, statutu;
 • reprezentacji Klienta w postępowaniach administracyjnych oraz sądowych;

zwane dalej „Usługami”.

Mamy obowiązek powiedzieć Ci dwa słowa o “usługach świadczonych drogą elektroniczną”

USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Kancelaria świadczy również usługę newslettera oraz udostępnienia formularza kontaktowego w celu składania Zapytań, które stanowią “Usługi świadczone drogą elektroniczną”.
   
 2. Świadczenie usług drogą elektroniczną przez Kancelarię jest bezpłatne, dobrowolne i dostępne 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę. Kancelaria zastrzega sobie możliwość czasowego lub trwałego zawieszenia świadczenia poszczególnych usług świadczonych drogą elektroniczną.

 3. Zawarcie umowy w powyższym zakresie uwarunkowane jest wyrażeniem zgody Klienta na przekazywanie mu newslettera lub skorzystania z formularza kontaktowego. Akceptacja zostaje dokonana poprzez zaznaczenie stosownego check-boxa umieszczonego przy skorzystaniu z usługi lub podjęcia przez Klienta innego równoważnego działania świadczącego o chęci zapisu do newslettera lub skorzystania z formularza kontaktowego.

 4. Umowa o świadczenie usług elektronicznych w zakresie udostępniania newslettera zostaje zawarta na czas nieokreślony, a w przypadku udostępnienia formularza kontaktowego na czas złożenia Zapytania. Każda ze stron umowy o świadczenie usług elektronicznych może ją wypowiedzieć bez wskazania przyczyn.

 5. Skorzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wymaga posiadania aktywnego konta poczty e-mail.

W tym miejscu opisujemy najważniejsze zasady w zakresie naszej współpracy

WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG KANCELARII

 1. Klientem może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną. Osoba fizyczna, która nie ma zdolności do czynności prawnych lub której zdolność do czynności prawnych została ograniczona, może korzystać z Usługi, jeśli działa przez przedstawiciela ustawowego (np. opiekunowie, rodzice, kuratorzy). Osoby prawne działają przez swoje organy przedstawicielskie.

 2. Warunkiem korzystania z Usług jest akceptacja Regulaminu oraz Polityki prywatności a także podanie informacji i dokumentów niezbędnych dla wykonania Usługi.

 3. Wraz z akceptacją Regulaminu i przystąpieniem do współpracy w ramach realizacji Usług, Klient oświadcza, że nie prowadził, nie prowadzi i nie zamierza prowadzić jakiejkolwiek działalności związanej z praniem pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu w rozumieniu ustawy z dnia 01 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2018 poz. 723 z późn. zm).

Jak zlecić nam sprawę?
Cały proces opisaliśmy także na naszej stronie:
www.lavolegal.pl/jak-opisac-sprawe/

ZŁOŻENIE ZAPYTANIA I WYCENA

 1. Świadczenie Usług przez Kancelarię odbywa się w następujący sposób:

  • Klient wysyła za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej, bezpośrednio na maila jednego z prawników kancelarii lub telefonicznie zapytanie o możliwość udzielenia porady prawnej przez Kancelarię (“Zapytanie”). Zapytanie powinno zawierać opis stanu faktycznego i problemu prawnego oraz rodzaj Usługi, którą jest zainteresowany Klient. W razie potrzeby Klient powinien przesłać skany wszystkich niezbędnych dokumentów;

  • po zapoznaniu się z treścią Zapytania Kancelaria ma prawo skierować do Klienta dodatkowe pytania lub poprosić o przesłanie dodatkowych dokumentów, jeżeli jest to niezbędne do wykonania Usługi;

  • w przypadku posiadania przez Kancelarię wszelkich niezbędnych informacji i dokumentów do wykonania Usługi, Kancelaria wysyła Klientowi szacowaną wycenę Usługi oraz planowany termin realizacji (“Wycena”);

  • Klient potwierdza akceptację Wyceny w wiadomości zwrotnej. Potwierdzenie akceptacji Wyceny może odbyć się również drogą telefoniczną lub podczas spotkania z Klientem;

 2. W momencie akceptacji Wyceny, zostaje zawarta umowa o świadczenie Usług pomiędzy Kancelarią a Klientem na warunkach wynikających z ustaleń stron oraz niniejszego Regulaminu.

 3. Przygotowanie Wyceny jest nieodpłatne.

 4. Wycena obowiązuje przez 5 dni, a po upływie tego czasu Zapytanie może podlegać nowej Wycenie.

W tym miejscu opisujemy jak prowadzona jest nasza Usługa

WYKONANIE USŁUGI

 1. Kancelaria przystępuje do realizacji sprawy w terminie uzgodnionym w treści Wyceny. Klient każdorazowo informowany jest o stopniu skomplikowania sprawy i czasie wymaganym na realizację Usługi.

 2. Usługa jest wykonywana na podstawie stanu sprawy opisanego przez Klienta i na podstawie stanu prawnego obowiązującego w dacie jej wykonania, chyba że z treści Zapytania wynika, że sprawa dotyczy przepisów prawa obowiązujących wcześniej.

 3. Kancelaria może odmówić wykonania Usługi, jeśli uzna, iż:
  • wykonanie Usługi może naruszać przepisy prawa powszechnie obowiązującego, zasady współżycia społecznego lub zasady etyki zawodowej;
  • wykonanie Usługi wymaga odpłatnej konsultacji merytorycznej, na którą Klient nie wyraził zgody (np. konsultacja podatkowa);
  • wykonanie Usługi wymaga wyjaśnień lub dokumentów, których Klient pomimo wnioskowania przez Kancelarię nie dostarcza, dostarcza z opóźnieniem lub nie może dostarczyć, a które są niezbędne dla potrzeb prawidłowego wykonania Usługi;

   W takich wypadkach, Kancelaria zawiadamia Klienta o niemożliwości wykonania Usługi.

 4. W przypadku niemożności wykonania Usługi, Kancelaria niezwłocznie powiadomi o tym Klienta umożliwiając mu rezygnację z Usługi. Ewentualny zwrot wynagrodzenia obliczany jest proporcjonalnie do zakresu wykonanej Usługi.

 5. Kancelaria zastrzega sobie możliwość realizacji umowy w częściach, po uprzednim porozumieniu się z Klientem i umożliwieniu mu odstąpienia od umowy.

 6. O ile co innego nie wynika z Zapytania Usługa jest realizowana w oparciu o przepisy prawa polskiego.

 7. Klient nie może powoływać się na niekompletność Usługi lub jej nieprzydatność, jak i na szkodę poniesioną w jeśli opis i dokumenty załączone w treści Zapytania nie zawierały wszystkich niezbędnych informacji w danej sprawie.

 8. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za podanie fałszywych oraz niepełnych danych, a także danych i informacji przekazanych z opóźnieniem.

 9. Wszelkie koszty i opłaty administracyjne oraz sądowe (np. opłaty sądowe, opłaty skarbowe, opłaty kancelaryjne) powstałe w toku wykonywania Usług pokrywane są przez Klienta. W przypadku powstania innych dodatkowych kosztów (np. koszty tłumaczenia, koszty ekspertyz, koszty konsultacji merytorycznych), Kancelaria informuje o tym fakcie Klienta w celu akceptacji tych kosztów i ustalenia sposobu ich pokrycia przez Klienta. Odmowa pokrycia powyższych kosztów może uniemożliwić prawidłową realizację Usługi. Okoliczność ta nie obciąża Kancelarii i nie stanowi nienależytego wykonania Usługi przez Kancelarię.

 10. Kancelaria informuje, że w trakcie wykonania Usługi może wyniknąć konieczność zmiany zakresu zlecenia co  może wpłynąć na zwiększenie wartości Wyceny i wydłużenie czasu realizacji Usługi.

 11. Jeśli w warunkach współpracy określono stawkę za wykonanie usługi z uwzględnieniem maksymalnej liczby godzin w ramach Usługi, godziny nadliczbowe będą rozliczane zgodnie z ogólną stawką godzinową Kancelarii podaną w Wycenie.

 12. Jeżeli dla prawidłowego wykonania Usługi wynikać będzie obowiązek udzielenia pełnomocnictwa wówczas Kancelaria poinformuje o tym fakcie Klienta. Odmowa udzielenia przez Klienta pełnomocnictwa oznacza rezygnację z Usługi.

 13. Klient jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić Kancelarię o zmianie wszelkich danych osobowych i kontaktowych pod rygorem uznania wiadomości wysyłanych na poprzedni adres za skutecznie doręczone.

 14. Kancelaria zastrzega sobie prawo do kontaktu z Klientem po zakończeniu wykonania Usługi celem zbadania poziomu satysfakcji z Usług Kancelarii. W tym celu Kancelaria przesyłać będzie stosowne ankiety lub prośbę o sporządzenie krótkiej opinii dotyczącej świadczonych usług.

Jak wyglądają warunki płatności?

PŁATNOŚĆ

 1. Usługi świadczone są odpłatnie. Warunki płatności opisane zostaną w Wycenie, a w przypadku braku takiego postanowienia, rozpoczęcie wykonywania Usługi wymaga uiszczenia przedpłaty w wysokości 50% wartości Wyceny.

 2. Koszty dodatkowe powstałe w toku świadczenia Usług, pokrywane przez Klienta na bieżąco lub doliczane są do ostatniej transzy płatności.

 3. Klient, który chce otrzymać fakturę VAT dokumentującą zapłatę wynagrodzenia, winien ten fakt zgłosić drogą mailową na adres: biuro@lavolegal.pl lub bezpośrednio w toku konsultacji z prawnikiem prowadzącym sprawę. W celu otrzymania faktury VAT Klient zobowiązany jest podać nazwę i adres firmy wraz z numerem NIP i REGON.

 4. Klient oświadcza, iż akceptuje faktury VAT wystawiane i przesyłane w formie elektronicznej w formacie PDF (“e-faktura”), wysyłane z adresu mailowego (faktury nie będą wysyłane pocztą tradycyjną w wersji papierowej).

 5. Na żądanie Klienta – w terminie 7 dni od dnia doręczenia Kancelarii żądania – faktura jest wysyłana także pocztą tradycyjną na adres wskazany przez Klienta.

Jeśli jesteś konsumentem masz 14 dni na odstąpienie od umowy bez podania przyczyny.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Klient, będący konsumentem może odstąpić od Umowy, bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy, tj. od dnia zaakceptowania Wyceny. Do zachowania 14-dniowego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 2. W razie odstąpienia od Umowy, Kancelaria ma obowiązek nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymana oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, zwrócić konsumentowi wypłacone wynagrodzenie.

 3. Zwrotu wynagrodzenia dokonuje się przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument zgodzi się na inny sposób zwrotu.

 4. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje konsumentowi, jeżeli Kancelaria wykonała w pełni Usługę. Kancelaria informuje Konsumenta, że po spełnieniu świadczenia przez Kancelarię konsument utraci prawo odstąpienia od Umowy, a Konsument wyraża zgodę na wykonanie w pełni Usługi przez Kancelarię przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od Umowy w rozumieniu art. 38 pkt 1 ustawy o prawach konsumenta.

 5. Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta, konsument, który odstępuje od Umowy przed dostarczeniem całości Usługi, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione przez Kancelarię do chwili odstąpienia od Umowy (m.in. analizę sprawy i dokumentów, analizę orzecznictwa i stanowisk doktryny, podjęcie czynności przygotowawczych). Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem wynagrodzenia.

 6. W celu zwrotu kosztów administracyjnych i sądowych poniesionych przez Klienta przed dniem odstąpienia od umowy, Klient powinien skontaktować się z właściwym urzędem lub sądem przedstawiając informację o odstąpieniu od podjęcia opłaconej czynności.

Nie wszystko idzie zawsze po naszej myśli. W tym dziale powiemy Ci więcej o naszej odpowiedzialności

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Klient oświadcza, że jest świadomy, że Usługa jest świadczona w oparciu o przedstawiony przez niego opisu stanu faktycznego. Ocena tego stanu stanowi  indywidualną interpretacją Kancelarii, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. Klient oświadcza, że jest świadomy, że w polskim ustawodawstwie nie ma powszechnie wiążącego sposobu wykładni przepisów prawnych oraz, że od każdej interpretacji przepisów dopuszczalne są odstępstwa. Kancelaria będzie informować Klienta o możliwości takich odstępstw oraz o możliwości napotkania odmiennej interpretacji oraz innego zastosowania przepisów. Powyższe nie stanowi podstawy do złożenia reklamacji przez Klienta lub obciążenia Kancelarii odpowiedzialnością za nienależyte wykonanie Usługi.

 2. W przypadku, gdy Klientem nie jest konsumentem, Kancelaria ponosi odpowiedzialność wyłącznie za winę umyślną lub rażące niedbalstwo.

 3. O ile szkoda nie jest wynikiem winy umyślnej Kancelarii jej odpowiedzialność wobec Klienta ograniczona jest do wynagrodzenia brutto uiszczonego przez Klienta za świadczoną Usługę, której nienależyte wykonanie lub niewykonanie jest źródłem odpowiedzialności. Kancelaria odpowiada jedynie za szkodę rzeczywistą i nie odpowiada za utracone korzyści.

 4. Kancelaria zwolnione jest z odpowiedzialności jeżeli szkoda powstała w wyniku działania władzy publicznej, która nie przestrzega prawa, niewłaściwie publikuje lub zaniecha publikacji aktów prawnych i orzeczeń lub w sposób przewlekły prowadzi postępowanie prawne.

 5. Prawnicy prowadzący sprawy Klientów posiadają polisę OC wymaganą dla charakteru świadczonych usług.

Każdy się myli. Dotyczy to także nas. Jeśli coś było nie do końca jak tego oczekiwałeś daj nam znać.

REKLAMACJA

 1. Reklamacje dotyczące wykonywania z Usług należy przesyłać na adres: biuro@lavolegal.pl.

 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
  • oznaczenie Klienta, w szczególności wskazanie jego danych kontaktowych;

  • wskazanie Usługi, z którą wiąże się reklamacja;

  • wskazanie i uzasadnienie okoliczności będących podstawą reklamacji;

  • wskazanie zakresu żądania Klienta;
 3. Kancelaria rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od dnia jej doręczenia.
 4. Podstawą reklamacji nie mogą być w szczególności następujące okoliczności:
  • wskazanie Kancelarii, iż brak jest jednoznacznego rozwiązania problemu ze względu na rozbieżności w interpretacji prawa lub brak powszechnie obowiązującej wykładni prawa;

  • wskazanie Kancelarii, że konieczne jest wystąpienie o interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego lub przepisów prawa o ubezpieczeniach społecznych lub wystąpienie o dodatkową konsultację merytoryczną (np. ekspertyza biegłego, doradcy podatkowego);

  • ocena stanu faktycznego i dokumentów nie potwierdza wersji zdarzeń przedstawionej przez Klienta;

  • wynik pracy Kancelarii nie jest korzystny dla Klienta (np. okazuje się, iż wniesienie apelacji jest bezzasadne, Klient jest w błędzie co do swoich uprawnień lub obowiązków);

W tym miejscu kilka ostatnich ogólnych postanowień dotyczących naszej współpracy

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Treść Regulaminu jest udostępniona nieodpłatnie na stronie internetowej Kancelarii pod adresem: www.lavolegal.pl w taki sposób, aby Klient mógł się zapoznać z jego treścią w każdym czasie.

 2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 07 czerwca 2023 r.

 3. Kancelaria może zmienić Regulamin w każdym czasie, jednakże zmieniony Regulamin nie ma zastosowania Usług zleconych przed dniem wejścia w życie nowej wersji Regulaminu. Jeśli Regulamin ulega zmianie, Klient, który dokonał Zapytania, informowany jest o treści zmian. Klient, który nie akceptuje zmian Regulaminu, może zrezygnować z Usługi.

 4. Wszelkie prawa autorskie do Strony www oraz jej elementów (w tym opisów, grafik, zdjęć, układu funkcjonalnego) przysługują Kancelarii. Kopiowanie, wykorzystywanie, rozpowszechnianie jest zabronione.

 5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Kancelarią a Klientem, który jest konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Kancelarią a Klientem, który nie jest Konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Kancelarii.

 6. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności polskiego Kodeksu Cywilnego. 

Daj nam znać jeżeli masz jakieś pytania lub wątpliwości ! Jesteśmy tu żeby Ci pomóc.

KONTAKT

Pamiętaj możesz w każdej chwili skontaktować się z nami w celu uzyskania informacji o naszych usługach. Najszybciej skontaktujesz się z nami drogą mailową na adres biuro@lavolegal.pl lub na numery telefonów znajdujące się w zakładce KONTAKT.

 

 

Regulamin został stworzony przez Kancelarię LAVO (www.lavolegal.pl).